Teambuilding là chương trình huấn luyện dành cho tập thể như trải nghiệm những tình huống, chơi trò chơi cùng đồng đội nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết cùng nhau vượt qua thử thách